Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při -

- výstavbě nových budov,
- při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
- při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek.

Od 1. ledna 2013 vzniká také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov postupně i pro jiné budovy a to nasledovně -

od 1. ledna 2013

- při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy

od 1. července 2013

- budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. ledna 2015

- stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2

od 1. července 2015

- budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016

- při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017

- stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2

od 1. ledna 2019

- stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Co je potřeba k průkazu energetické náročnosti budovy

Dodejte nám výkresovou dokumentaci včetně technické zprávy - mailem, poštou nebo doručte osobně na naši adresu.
My Vám průkaz ENB do 3-5 dnů vypracujeme a vyrozumíme Vás o výsledku zpracování průkazu ENB telefonicky nebo mailem.

Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zašleme na dobírku nebo předáme osobně při platbě v hotovosti. Cenu průkazu Vám sdělíme osobně nebo telefonicky.

 

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li často zaměňovaný pojem energetický štítek, je definován zákonem č. 177/2006 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnoti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klímatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Průkaz energetické náročnosti budov - štítek

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Ing.Karel Černoch 

tel.: 731486987